DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Smluvní přepravní podmínky služby Taxík Maxík

Čl. 1
Všeobecná ustanovení

 1. Smluvní přepravní podmínky platí pro přepravu osob vozidly služby Taxík Maxík (dále také jen "služba") provozované DOPRAVNÍM PODNIKEM měst Mostu a Litvínova, a. s. (dále také jen "dopravce"), stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících.
 2. Služba je poskytována výhradně na území městských částí Statutárního města Mostu: Čepirohy, Most, Rudolice, Souš, Starý Most, Velebudice a Vtelno. V rámci tohoto území musí proběhnout celý rozsah požadované přepravy.
 3. Služba je poskytována výhradně v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod.
 4. Služba je poskytována výhradně občanům s trvalým bydlištěm ve Statutárním městě Most (v jakékoli z jeho městských částí), kteří jsou držiteli průkazů ZTP, nebo ZTP/P, nebo kteří jsou starší 70 let (tedy ode dne 70. narozenin).
 5. Cestující se uzavřením přepravní smlouvy zavazuje dodržovat podmínky dopravcem vydaných platných smluvních přepravních podmínek pro tuto službu.
 6. Pověřenou osobou pro účely poskytování této služby (dále také jen "pověřená osoba" nebo "pověřená osoba dopravce") je řidič vozidla nebo jiná osoba pověřená dopravcem, která je vybavená kontrolním průkazem dopravce.
 7. Z důvodu dodržení přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujících, bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich zdraví a bezpečnosti a plynulosti poskytování služby a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je pověřená osoba dopravce oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy; dále nevpustit do vozidla, případně vykázat z vozidla osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti, a/nebo které znečišťují ostatní cestující nebo vozidlo svým jednáním nebo oděvem, a/nebo vozidlo využívají k jiným účelům, pro které není určeno.

Čl. 2
Objednávka služby

 1. Službu je možné využít pouze po předchozím objednání.
 2. Objednání služby je možné provést telefonicky na telefonním čísle +420 778 767 676, e-mailem: taxikmaxik@dpmost.cz nebo osobně u dopravce v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod.
 3. Službu je nutno objednat nejpozději jeden pracovní den přede dnem objednávané jízdy.
 4. Službu je možné objednat pouze na termíny, které dosud nejsou obsazeny. Informaci o volných a obsazených termínech může zájemce o využití služby zjistit v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod. na telefonním čísle +420 778 767 676, e-mailu: taxikmaxik@dpmost.cz nebo osobně u dopravce.
 5. Při objednávce cestující uvede:
  • jméno a příjmení,
  • telefonní kontakt,
  • údaj o svém věku nebo o tom, že je držitelem průkazu ZTP či ZTP/P,
  • den a hodinu, kdy má být automobil přistaven,
  • místo, na které má být automobil přistaven,
  • cíl, do kterého chce být cestující pomocí služby přepraven,
  • požadovaný počet přepravovaných osob, tzn. sám nebo s doprovodem,
  • případný požadavek na přepravu invalidního vozíku.

Čl. 3
Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob, úhrada jízdného

 1. Přepravní smlouva je mezi dopravcem a cestujícím uzavřena okamžikem potvrzení objednávky cestujícího ze strany dopravce.
 2. Před nástupem do vozidla je cestující povinen prokázat řidiči svůj nárok na přepravu v souladu s čl. 1 odst. 4 těchto smluvních přepravních podmínek předložením osobního dokladu nebo průkazu ZTP nebo ZTP/P.
 3. Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou dopravce.
 4. Cestující je povinen nejpozději v okamžiku zahájení přepravy uhradit dopravci vozidla jízdné v jednotné výši 40,- Kč za každou přepravenou osobu za každých započatých 30 minut přepravy. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že se povinnost uhradit jízdné týká každé přepravované osoby bez výjimek.
 5. Jízdné lze uhradit pouze v hotovosti řidiči vozidla. Řidič vozidla vydá cestujícímu bezodkladně po zaplacení doklad o zaplacení jízdného.
 6. Cestující je povinen nejpozději v okamžiku ukončení přepravy potvrdit svým podpisem absolvovanou jízdu do výkazu jízd u řidiče vozidla.
 7. Cestující je povinen uhradit cenu jízdného odpovídající částkou. V opačném případě nemusí řidič předložené bankovky nebo mince přijmout a cestujícího přijmout k přepravě. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že ceně jízdného odpovídá částka ve výši max. čtyřnásobku hodnoty celkového jízdného za danou jízdu.

Čl. 4
Přeprava osob s průkazem ZTP/P

 1. Průvodce, který doprovází přepravovanou osobu, zajišťuje této osobě pomoc při nástupu a výstupu z vozidla a po celou dobu přepravy se zdržuje v bezprostřední blízkosti této osoby, aby mohl vykonávat dohled nad její bezpečností.
 2. Přepravu cestujícího na vozíku pro invalidy je nutno nahlásit již při objednávce služby. V opačném případě nemusí být cestující k přepravě přijat.
 3. Přeprava cestujících na vozíku pro invalidy je umožněna díky bezbariérové úpravě vozidla. Osoba na vozíku pro invalidy nebo její doprovod zodpovídají při přepravě za svou bezpečnost, musí dbát na to, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních přepravovaných osob, a aby nedošlo k poškození zařízení dopravce.
 4. Do vozidla lze umístit pouze jeden vozík pro invalidy.
 5. Se zařízením umožňujícím přepravu vozíku pro invalidy manipuluje pouze řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba dopravce. Samostatná manipulace s tímto zařízením není cestujícím dovolena.
 6. Cestující na vozíku pro invalidy je povinen dbát zvýšené opatrnosti při přepravě. Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb.
 7. Ve vozidle lze přepravovat cestující na vozíku pro invalidy o maximální přípustné hmotnosti 200 kg (součet hmotnosti cestujícího a hmotnosti použitého vozíku pro invalidy).

Čl. 5
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími

 1. Dopravce je povinen zejména:
  • podávat informace o službě na telefonním čísle +420 778 767 676, e-mailem: taxikmaxik@dpmost.cz nebo osobně ve svém sídle v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hod,
  • zveřejňovat výňatek podstatné části vyhlášených smluvních přepravních podmínek ve vozidlech dopravce využívaných k poskytování této služby,
  • zajišťovat pořádek a čistotu ve vozidlech využívaných k poskytování této služby.
 2. Cestující je povinen zejména:
  • seznámit se s platnými smluvními přepravními podmínkami dopravce před nástupem do dopravního prostředku dopravce a tyto dodržovat,
  • být přítomen na místě objednaného začátku jízdy nejpozději v čas objednaného začátku jízdy – v opačném případě nemusí být objednaná jízda ze strany dopravce realizována,
  • dbát po celou dobu využívání služby pokynů a příkazů pověřené osoby dopravce, které směřují k zajištění bezpečnosti, kvalitě a plynulosti dopravy a cestujících,
  • neznečišťovat vozidlo, ostatní cestující a prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo jednáním,
  • zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle nebo působit rušivě na pracovníky dopravce při výkonu jejich služby nebo způsobit škodu dopravci nebo ostatním cestujícím,
  • zařízení ve vozidle používat jen k účelům, pro které jsou určena.
 3. Cestujícímu není dovoleno zejména:
  • vyrušovat nebo obtěžovat ostatní cestující,
  • otevírat za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí,
  • vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla,
  • za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do vozidla nebo se z něj vyklánět,
  • vnášet do vozidla nebalené, či nevhodně zabalené potraviny a nápoje, které mohou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo; konzumovat potraviny a nápoje ve vozidle,
  • kouřit ve vozidle tabákové výrobky nebo elektronickou cigaretu (zákaz se vztahuje i na omamné a psychotropní látky),
  • chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
  • odkládat zavazadla a živá zvířata na sedadlo,
  • stát, klečet nebo ležet na sedadle,
  • znečišťovat nebo poškozovat ostatní cestující, vozidlo nebo zařízení vozidla, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,
  • poškozovat vozidlo,
  • brát s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla.

Čl. 6
Podmínky přepravy zavazadel a živých zvířat

 1. Cestující si s sebou do vozidla může vzít nejvýše tři ruční zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg.
 2. Ruční zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou má cestující při přepravě u sebe nebo ji lze případně umístit pod sedadlo nebo podle potřeby držet na klíně. Zajišťování bezpečné manipulace se zavazadly a dohled na ně přísluší cestujícímu. Ruční zavazadla jsou přepravována bezplatně.
 3. Z přepravy jsou vyloučeny:
  • předměty o rozměru větším než 100 cm x 50 cm x 50 cm, přesáhnou-li byť i jeden z rozměrů,
  • předměty ve tvaru válce o rozměru větším než 150 cm délky a průměru 20 cm, přesáhnou-li byť i jeden z rozměrů,
  • předměty ve tvaru desky o rozměru větším než 100 cm x 100 cm x 5 cm, přesáhnou-li byť i jeden z rozměrů.
 4. Ruční zavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních cestujících, případně podle pokynů pověřené osoby dopravce.
 5. Zakazuje se přepravovat zejména:
  • věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě či zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li v těchto smluvních přepravních podmínkách stanoveno jinak,
  • věci, které nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla jsou zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg,
  • věci, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem, popř. jiným vlastnostmi mohou být cestujícím na obtíž,
  • střelné zbraně.
 6. Podmínky přepravy živých zvířat:
  • cestující je povinen požadavek na přepravu s živým zvířetem nahlásit již při objednávce služby,
  • živá zvířata lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestujícího nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla cestujícím při přepravě na obtíž,
  • cestující smí ve vozidlech dopravce přepravovat pouze drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem, přičemž jejich přeprava se řídí stejnými podmínkami jako přeprava zavazadel,
  • bez schrány je povoleno ve vozidle přepravovat pouze asistenčního psa,
  • asistenční a vodící pes je pes se speciálním výcvikem, který umožňuje cestujícímu s těžkým zdravotním postižením vykonávat činnosti, které by bez něj nemohl vykonávat,
  • v jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden asistenční pes,
  • asistenční a vodící psi musejí být opatřeni předepsaným standardizovaným postrojem,
  • cestující je povinen v případě přepravy s asistenčním nebo vodícím psem na výzvu řidiče nebo pověřené osoby dopravce prokázat doklady osvědčující status speciálně vycvičeného psa.

Čl. 7
Práva z přepravní smlouvy

 1. Jestliže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
 2. Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou dopravce, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného.
 3. Dojde-li v souvislosti s provozem vozidla dopravce k poranění cestujícího, nebo k poškození či znečištění oděvu nebo přepravované věci, je v zájmu cestujícího tuto skutečnost bezodkladně po události nahlásit řidiči vozidla, jinak se cestující vystavuje riziku, že příslušná pojišťovna odmítne pojistné plnění.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících, zavazadel a živých zvířat prostřednictvím služby Taxík Maxík u společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., s účinností od 2. 1. 2018.
 2. Úplné znění Smluvních přepravních podmínek dopravce a tarifu dopravce je k dispozici pro nahlédnutí cestujícím u řidiče vozidla určeného k poskytování této služby a na internetových stránkách dopravce na adrese www.dpmost.cz.Tyto Smluvní přepravní podmínky schválilo představenstvo společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., usnesením č. 69/7/2017 ze dne 18. 9. 2017.