DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a. s.


Smluvní přepravní podmínky pro přepravu v MHD.

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. (dále jen dopravce) v souladu
se zákonem číslo 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem číslo 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou
Ministerstva dopravy a spojů ČR číslo 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou
drážní a silniční osobní dopravu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Přepravní řád) vydává:

Smluvní přepravní podmínky MHD

Čl. 1
Všeobecná ustanovení


1) Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu osob, jejich zavazadel, věcí a živých zvířat na všech linkách v rámci sítě městské hromadné dopravy (dále jen MHD) provozované dopravcem, stanovují podmínky pro tuto přepravu, odpovědnost dopravce a práva a povinnosti cestujících v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
2) Tarifní pásmo je území ohraničené hranicemi tarifního pásma. Tarifní pásmo slouží k vymezení pásmové platnosti jízdních dokladů. Tarifní pásma jsou označena čísly 1, 2, 3. Příslušnost zastávky k tarifnímu pásmu je uvedená v platném jízdním řádu.
3) Hranici tarifního pásma tvoří určená zastávka. Pro výstup cestujících spadá tato hraniční zastávka do tarifního pásma, do kterého patří zastávky nacházející se na trase příslušného spoje před touto zastávkou. Pro nástup cestujících spadá tato hraniční zastávka do tarifního pásma, do kterého patří zastávky nacházející se na trase příslušného spoje po této zastávce.
4) Cestující se uzavřením přepravní smlouvy, nástupem do vozidla MHD, zavazuje dodržovat podmínky přepravního řádu, dopravcem vydaných platných smluvních přepravních podmínek a platného tarifu dopravce.
5) Cestující má právo na přepravu vozidlem MHD, které není plně obsazeno, splní-li stanovené podmínky pro přepravu a uhradí-li jízdné stanovené platným tarifem dopravce. O obsazenosti vozidla rozhoduje pověřená osoba dopravce.
6) Pověřenou osobou ve veřejné linkové dopravě a veřejné drážní osobní dopravě (dále jen „pověřená osoba“ nebo „pověřená osoba dopravce“) je řidič vozidla veřejné linkové dopravy a veřejné drážní osobní dopravy nebo jiná osoba pověřená dopravcem, která je vybavená kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce.
7) Z důvodu dodržení přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujících, bezpečnosti jiných osob a ochrany jejich zdraví a bezpečnosti a plynulosti veřejné dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je pověřená osoba dopravce oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy; dále nevpustit do vozidla, případně vykázat z vozidla osoby, jejichž vzhled svědčí o celkové zanedbanosti, a/nebo které mohou znečistit či poškodit ostatní cestující, řidiče dopravce nebo vozidlo svým jednáním nebo oděvem, a/nebo vozidlo využívají k přespávání nebo k jiným účelům, pro které není určeno.
8) Dopravce informuje cestující o dopravě a jejich změnách:
• ve veřejných sdělovacích prostředcích,
• na internetových stránkách dopravce www.dpmost.cz,
• v dopravních prostředcích dopravce a v provozních hodinách na předprodejních a informačních místech dopravce,
• na telefonním čísle 476 702 269.

Čl. 2
Vznik a splnění smlouvy o přepravě osob


1) Přepravní smlouva je uzavřena, jestliže cestující využije svého práva k přepravě z jízdního dokladu tím, že nastoupí do vozidla dopravce.
2) Přepravní smlouva je rovněž uzavřena, umožní-li dopravce cestujícímu nastoupení do vozidla bez platného jízdního dokladu a jízdné cestující zaplatí bezodkladně po nástupu do vozidla.
3) Přepravní smlouva je splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu podle uzavřené přepravní smlouvy. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou dopravce.

Čl. 3
Jízdní doklad


1) Cestující je povinen mít u sebe po celou dobu trvání přepravy a bezprostředně po jejím ukončení (při výstupu z vozidla) platný jízdní doklad, který předkládá pověřené osobě dopravce na dobu nezbytně nutnou k provedení kontroly.
2) Jízdní doklad je platný, jestliže byl použit v souladu se smluvními přepravními podmínkami dopravce, přepravním řádem a tarifem dopravce.
3) Jízdním dokladem je:
 • bezkontaktní čipová karta dopravce s uloženou předplacenou časovou jízdenkou,
 • bezkontaktní čipová karta dopravce s uloženou informací o provedené transakci,
 • tištěná jednotlivá jízdenka vydaná řidičem vozidla dopravce nebo jízdenkovým automatem ve vozidle MHD,
 • jednotlivá nebo časová jízdenka DÚK (v papírové podobě nebo v mobilní aplikaci DÚKapka) platná v příslušných tarifních zónách číslo 201 Most, 202 Havraň-Lišnice, 203 Korozluky, 211 Komořany-Záluží, 221 Litvínov, 246 Skršín, 443 Osek obsluhovaných dopravcem,
 • doklad nebo průkaz opravňující k bezplatné přepravě podle zvláštního právního předpisu nebo tarifu,
 • platná síťová jízdenka REGIONet Labe-Elbe.
4) Pokud cestující přejíždí hranici tarifních pásem, je povinen mít jízdní doklad platný pro všechna projíždějící tarifní pásma, kterými projíždí. Pokud cestující přejíždí hranice tarifních zón DÚK, je povinen mít jízdní doklad platný pro všechny tarifní zóny DÚK, kterými projíždí.
5) Neplatný jízdní doklad je pověřená osoba dopravce oprávněná odebrat v případech, kdy jízdní doklad:
 1. je poškozen tak, že z něj nejsou patrné nebo nejdou vyčíst údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití,
 2. údaje na něm nebo jím obsahující neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny,
 3. je použit neoprávněnou osobou,
 4. uplynula doba jeho platnosti,
 5. není originálem,
 6. je blokován k použití v systému odbavování cestujících čipovými kartami (veden v seznamu nepovolených čipových karet - Black list),
 7. cestující se jím prokazuje v jiném tarifním pásmu, než ve kterém jízdní doklad platí.
6) Pověřená osoba dopravce vydá cestujícímu o odebrání neplatného jízdního dokladu potvrzení, které bude vydáno přepravní kontrolou nebo na dispečerském pracovišti Most či Litvínov.

Čl. 4
Placení jízdného, ceny za přepravu zavazadel a přepravného


1) Cestující platí jízdné podle platného tarifu dopravce a je povinen ihned po zakoupení jízdného si jízdní doklad a vrácenou hotovost zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
2) Druhy jízdních dokladů a jejich použití, ceny jízdného, ceny za přepravu spoluzavazadel, živých zvířat a další tarifní podmínky jsou stanoveny tarifem dopravce.
3) Jednotlivé jízdné zaplacené z čipové karty z části karty nazvané jako elektronická peněženka se považuje za platné, pokud bylo řádně odečteno při komunikaci s odbavovacím zařízením ve vozidle a informace o této transakci byla uložena na čipové kartě a je ji možné při kontrole vyčíst pomocí ruční elektronické čtečky přepravní kontroly.
4) Tištěná jednotlivá jízdenka vydávaná řidičem vozidla nebo jízdenkovým automatem je platná, jde-li o originál, jedná-li se o typ jízdenky odpovídající v daném období platnému tarifu dopravce a jsou-li na jízdence vyznačeny aktuální znaky potvrzující tarifní odbavení cestujícího. Tištěná jednotlivá jízdenka nesmí být pošpiněná nebo jinak upravovaná (přetržená, odtržená atd.), způsobem, který neumožňuje řádné provedení kontroly, v opačném případě je jízdenka neplatná.
5) Tištěná papírová jízdenka dopravce je nepřenosná.
6) Ve vozidlech dopravce na linkách MHD se neumožňuje zakoupení místa k sezení.
7) Časové jízdné uložené na čipové kartě se považuje za platné, pokud bylo řádně zapsáno na kartu a informaci o pásmové a časové platnosti lze vyčíst pomocí odbavovacího zařízení ve vozidle a ruční elektronické čtečky pověřené osoby dopravce.
8) Cestujícímu je umožněno zjistit informaci o poslední platbě z části čipové karty nazvané jako elektronická peněženka nebo o platnosti časového jízdného nahraného na čipové kartě na odbavovacím zařízení typu CAMEL při volbě INFO s následným přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení umístěnému ve vozidle MHD.
9) Vracení hotovosti uložené v elektronické peněžence nebo časového jízdného uloženého na čipově kartě řeší Obchodní podmínky dopravce a je možné pouze v předprodejních a informačních kancelářích dopravce. Za tištěné jednotlivé jízdenky vydávané řidičem vozidla nebo jízdenkovým automatem se zpětně jízdné nevrací.
10) Ztráty čipových karet, reklamace nefunkčních čipových karet, vydávání dočasných náhradních čipových karet řeší Obchodní podmínky dopravce.
11) Doplnění hotovosti nebo zakoupení časového jízdného ukládaného na čipovou kartu je možné pouze v předprodejních a informačních kancelářích dopravce. Po zaplacení požadované částky bude na čipovou kartu uložen údaj o časové a pásmové platnosti časového jízdného nebo údaj o výši hotovosti v části karty nazvané jako elektronická peněženka. Ve vozidlech na všech linkách je možné zakoupit tištěné jednotlivé jízdenky u řidiče vozidla a ve vybraných vozidlech i v jízdenkovém automatu.
12) Při nákupu jízdenky u řidiče vozidla je cestující povinen mít před nástupem do vozidla připravenou hotovost k úhradě jízdného a cenu jízdenky uhradit částkou odpovídající její ceně. V opačném případě si dopravce vyhrazuje právo smlouvu o přepravě neuzavřít. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že za částku odpovídající ceně jízdenky se považuje částka ve výši max. trojnásobku hodnoty požadované jízdenky.
13) Dopravce si vyhrazuje právo nedoplnit hotovost ani časové jízdné ukládané na čipovou kartu cestujícímu, který má vůči němu jakoukoliv finanční pohledávku. Jedná se zejména o neuhrazené přirážky a jízdné zpracovávané referátem přepravní kontroly dopravce.

Čl. 5
Přeprava dětí a dětských kočárků


1) Přeprava dětí:
 1. děti do 6 let lze přepravovat jen s doprovodem osoby starší 10 let, jedná-li se o hromadnou přepravu osob mladších 6 let (skupina více než 15 dětí mladších 6 let), lze přepravovat takovou skupinu dětí jen s doprovodem nejméně dvou osob starších 18 let (při nástupu do vozidla je doprovod povinen nahlásit řidiči vozidla, ve které zastávce bude skupina vystupovat),
 2. cestující s dítětem, které je podle tarifu přepravováno bezplatně, může s ním společně zaujmout jen jedno místo k sezení (nejsou-li ostatní místa volná),
 3. lze-li podle tarifu dopravce bezplatně přepravovat dvě děti, mohou tyto děti společně zaujmout jen jedno místo k sezení.
2) Přeprava dětského kočárku s dítětem:
 1. cestující s kočárkem nastupuje do vozidla a vystupuje z vozidla jen označenými dveřmi (dveře označené symbolem dětského kočárku), kočárek musí umístit ve vyhrazeném prostoru ve vozidle, zajistit jej proti samovolnému pohybu, být v bezprostřední blízkosti kočárku, držet ho a učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození ostatních cestujících nebo zařízení vozidla po celou dobu přepravy,
 2. v každém vozidle MHD dopravce je povolena přeprava jednoho dětského kočárku; řidič může za předpokladu splnění podmínek uvedených v bodu 2c tohoto článku povolit přepravu dalších dětských kočárků,
 3. cestující s dětským kočárkem může do vozidla nastoupit pouze s vědomím řidiče vozidla, který je povinen předem posoudit, zda tuto přepravu umožňuje technické provedení vozidla, obsazenost vozidla a bezpečnost přepravy; pokud tyto podmínky pro přepravu dětských kočárků splněny nejsou, nesmí být přepravní smlouva uzavřena (nesmí cestující s kočárkem nastoupit do vozidla); řidič vozidla dává najevo, že vzal na vědomí požadavek na nástup cestujícího s dětským kočárkem, např. souhlasným kývnutím hlavou apod.,
 4. přeprava cestujícího na invalidním vozíku má při nástupu do vozidla přednost před přepravou cestujícího s dětským kočárkem,
 5. při manipulaci s dětským kočárkem ve voze se cestující musí chovat tak, aby dětský kočárek neznečistil nebo nepoškodil ostatní cestující nebo zařízení vozidla,
 6. průjezd dětského kočárku vozidlem není povolen,
 7. naložení a vyložení dětského kočárku je cestující povinen si zajistit sám,
 8. dětský kočárek bez dítěte nebo ve složeném stavu je považován za spoluzavazadlo a nevztahuje se na něj ustanovení o dětském kočárku s dítětem (pokud s kočárkem ve složeném stavu není současně přepravováno i dítě, pro které je určen); za dětský kočárek bez dítěte nebo ve složeném stavu (pokud není současně přepravováno i dítě, pro které je určen) se platí přepravné jako za spoluzavazadlo,
 9. kočárek s dítětem má při nástupu do vozidla přednost před přepravou spoluzavazadla, prázdného kočárku anebo jízdního kola,
 10. přeprava kočárků přepravujících věci nebo viditelně sloužících pro přepravu věcí není dovolena.

Čl. 6
Přeprava jízdních kol a koloběžek


1) Ve vozech MHD dopravce je povoleno se souhlasem řidiče vozidla přepravovat jen jedno, a to jednomístné jízdní kolo bez pomocného spalovacího motoru (vyjma jízdních kol skládacích, převážených ve složeném stavu). Řidič vozidla je oprávněn přepravu jízdního kola odmítnout, jestliže je ve vozidle přepravován dětský kočárek s dítětem nebo osoba na vozíku pro invalidy nebo pokud přepravní frekvence a obsazenost vozidla tuto přepravu neumožňuje.
2) V každém vozidle MHD lze přepravovat pouze jedno jízdní kolo. Přepravu dalších jízdních kol může povolit řidič vozidla, pokud to provozní poměry (především obsazenost vozidla) dovolují.
3) Pro přepravu koloběžek platí stejná ustanovení jako pro přepravu jízdních kol.
4) Za přepravu jízdního kola se platí přepravné dle tarifu dopravce jako za spoluzavazadlo.
5) Cestující s jízdním kolem nastupuje do vozidla a vystupuje z vozidla jen označenými dveřmi (dveře označené symbolem dětského kočárku). Cestující je dále povinen jízdní kolo umístit ve vyhrazeném prostoru ve vozidle, zajistit jej proti samovolnému pohybu, učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění nebo poškození ostatních cestujících nebo zařízení vozidla a mít jej pod dohledem po celou dobu přepravy.
6) S jízdním kolem se do vozidla nastupuje pouze se souhlasem řidiče vozidla (za souhlas s nástupem je považováno např. souhlasné kývnutí hlavou apod.). Výstup z vozidla s jízdním kolem je cestující povinen včas řidiči oznámit použitím signalizačního zařízení Znamení k řidiči.
7) Přeprava cestujícího s dětským kočárkem nebo cestujícího na invalidním vozíku má při nástupu do vozidla přednost před přepravou jízdního kola.
8) Průjezd jízdního kola vozidlem není dovolen.
9) Jedna osoba může přepravovat pouze jedno jízdní kolo.
10) Osoby mladší 12 let mohou přepravovat jízdní kolo pouze v doprovodu osoby starší 18 let.

Čl. 7
Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace a přeprava osob na vozíku pro invalidy


1) Za osoby, na které se vztahuje toto ustanovení, jsou považovány osoby, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku mají sníženou nebo omezenou schopnost pohybu a orientace (osoby postižené zrakově, sluchově, pohybově, osoby s mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy). Osoby, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P, toto oprávnění prokazují příslušným průkazem.
2) Dopravce vyhrazuje a označuje pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace ve vozidlech MHD 6 míst k sezení. Ostatní cestující jsou povinni tato místa uvolnit pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Pokud není u těchto osob jejich právo na místo k sezení zřetelně patrné, prokazují svůj nárok příslušným průkazem (např. průkazy TP, ZTP, ZTP/P). Ostatní cestující jsou dále povinni na pokyn pověřené osoby dopravce uvolnit vyhrazená místa nebo další místa k sezení pro cestujícího, který to vyžaduje vzhledem ke svému věku nebo zdravotnímu stavu.
3) Průvodce, který doprovází osobu s průkazem ZTP/P musí být fyzicky schopen zdravotně postiženého ve voze přepravit. Průvodce zajišťuje této osobě pomoc při nástupu a výstupu (obě osoby nastupují a vystupují společně) z vozidla a po celou dobu přepravy se zdržuje v bezprostřední blízkosti této osoby, aby mohl vykonávat dohled nad její bezpečností.
4) Přepravu cestujících na vozíku pro invalidy se děje především bezbariérovými vozidly, která jsou viditelně označena mezinárodním symbolem přístupnosti (piktogram invalidního vozíku). V jiném než bezbariérovém vozidle dopravce je umožněna přeprava cestujících na vozíku pro invalidy v případě, dovolují-li to technické provedení vozidla a jeho obsazenost, a kdy si předem cestující na vozíku pro invalidy zajistí individuální pomoc při nástupu a výstupu do a z vozidla ze strany osob, které jsou schopny vozík naložit do vozidla a z vozidla jej vyložit. Osoba na vozíku pro invalidy nebo její doprovod zodpovídají při přepravě za svou bezpečnost, musí dbát na to, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních přepravovaných osob, a aby nedošlo k poškození zařízení dopravce.
5) S vozíkem pro invalidy se do vozidla nastupuje pouze se souhlasem řidiče vozidla (za souhlas s nástupem je považováno např. souhlasné kývnutí hlavou apod.) dveřmi označenými piktogramem přístupnosti – invalidního vozíku (nízkopodlažní tramvaje a autobusy) nebo dveřmi označenými piktogramem kočárku (ostatní vozidla). O výstupu je cestující s vozíkem pro invalidy povinen včas řidiče vyrozumět použitím signalizačního zařízení „Znamení k řidiči“ nebo tlačítkem se symbolem invalidního vozíku.
6) Vozík pro invalidy se ve vozidle přepravuje na plošině proti dveřím určeným pro nástup s vozíkem pro invalidy. Do vozidla s nájezdovou rampou lze umístit jeden vozík pro invalidy nebo jeden vozík pro invalidy a jeden dětský kočárek s dítětem. Ve vozidle, které není vybaveno nájezdovou rampou lze přepravovat pouze jeden vozík pro invalidy.
7) U vozidel vybavených nájezdovou plošinou musí cestující, pokud to obsazení vozidla umožňuje, uvolnit příslušný prostor pro manipulaci s touto plošinou. S nájezdovou plošinou manipuluje pouze řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba dopravce. Samostatná manipulace s nájezdovou plošinou není cestujícím dovolena. Řidič může odmítnout přepravu osoby na invalidním vozíku z důvodu hmotnostního přetížení nájezdové rampy.
8) Cestující na vozíku pro invalidy je povinen dbát zvýšené opatrnosti při přepravě. Vozík pro invalidy musí být vybaven účinnou brzdou znemožňující po celou dobu přepravy jeho samovolný pohyb. Je-li vozidlo vybaveno bezpečnostními pásy, je cestující na vozíku pro invalidy povinen se těmito pásy proti pádu sám zajistit, nebo ho zajistí jeho doprovod.
9) Ve vozidlech dopravce, která nejsou vybavena nájezdovou rampou, lze přepravovat pouze mechanické vozíky pro invalidy.
10) Vozík pro invalidy bez přepravované osoby (prázdný) se přepravuje jako spoluzavazadlo.
11) Řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba dopravce je oprávněna odmítnout přepravu osoby na vozíku pro invalidy nebo prázdného vozíku pro invalidy, pokud prostor pro přepravu těchto vozíků nebo celé vozidlo jsou obsazeny.

Čl. 8
Vztahy mezi dopravcem a cestujícími


1) Dopravce je povinen:
 1. podávat informace o jízdních řádech, tarifu a vyhlášených smluvních přepravních podmínkách v předprodejních a informačních kancelářích dopravce,
 2. zveřejňovat výňatek podstatné části vyhlášených smluvních přepravních podmínek a základních informací o tarifu ve vozidlech dopravce,
 3. zajišťovat pořádek, čistotu a řádné osvětlení ve vozidlech MHD,
 4. zajistit opakované zastavení každého třetího vozidla v úrovni označení zastávky, stojí-li v zastávce současně více vozidel; opakované zastavení každého vozidla v úrovni označení zastávky v případě, že se v zastávce nachází osoba na vozíku pro invalidy, osoba s omezenou schopností pohybu a orientace nebo osoba s dětským kočárkem,
 5. na žádost cestujícího vydat písemné potvrzení o zpoždění spoje, dojde-li k přerušení provozu na dobu delší než 15 minut, délku a místo (úsek) přerušení písemně potvrzuje dispečer v provozovně v Mostě nebo v Litvínově.
2) Cestující je povinen:
 1. seznámit se s platným přepravním řádem, smluvními přepravními podmínkami dopravce a tarifem dopravce před nástupem do dopravního prostředku dopravce a tyto dodržovat,
 2. být přítomen v prostoru zastávky (s výjimkou zastávek na znamení) nejpozději v okamžiku zastavení vozidla spoje v zastávce (spoje, který se chystá použít), případně nejpozději před nástupem posledního předchozího cestujícího do vozidla; toto ustanovení se nepoužije v případě, že cestující přestupuje z jiného spoje MHD,
 3. být přítomen v prostoru zastávky na znamení nejpozději jednu minutu před odjezdem spoje, který se chystá použít, dle jízdního řádu; toto ustanovení se nepoužije v případě, že cestující přestupuje z jiného spoje MHD,
 4. na linkách dopravce, kde je zaveden celodenní nástup pouze předními dveřmi (linky s nástupem pouze předními dveřmi jsou označeny v příslušném jízdním řádu), vždy nastoupit pouze těmito dveřmi a bez vyzvání přiložit čipovou kartu k odbavovacímu zařízení u řidiče vozidla k ověření platnosti časového jízdného nebo k zaplacení jednotlivého jízdného, přepravného za přepravu spoluzavazadla nebo živého zvířete (dle tarifu dopravce), nebo si zakoupit tištěnou jednotlivou jízdenku pouze u řidiče vozidla, nebo bez vyzvání předložit k nahlédnutí řidiči vozidla platnou tištěnou jednotlivou přestupní jízdenku zakoupenou v jiném vozidle nebo jiný doklad opravňující k přepravě (přestupní papírovou jízdenku nebo jiný doklad opravňující k přepravě předkládá cestující řidiči vozidla ke kontrole tak, aby řidič vozidla mohl provést kontrolu platnosti tohoto jízdního dokladu),
 5. na linkách dopravce, kde není zaveden celodenní nástup pouze předními dveřmi, bezodkladně po nástupu do vozidla (pro vyloučení pochybností se rozumí ihned po nástupu do vozidla před zaujmutím místa k sezení nebo stání) přiložit čipovou kartu k odbavovacímu zařízení k zaplacení jednotlivého jízdného, přepravného za přepravu spoluzavazadla nebo živého zvířete (dle tarifu dopravce), v případě poruchy zařízení použít nejbližší další funkční zařízení a poruchu nahlásit řidiči vozidla, nebo si zakoupit tištěnou jednotlivou jízdenku v jízdenkovém automatu ve vozidle nebo u řidiče vozidla (při nákupu jízdného v jízdenkovém automatu ve vozidle nastupuje cestující do vozidla druhými dveřmi; při nákupu jízdního u řidiče vozidla nastupuje cestující do vozidla předními dveřmi),
 6. na linkách s nástupem pouze předními dveřmi nastupovat do vozidla pouze těmito dveřmi a vystupovat všemi dveřmi vozidla (na linkách s nástupem všemi dveřmi vystupovat i nastupovat všemi dveřmi vozidla),
 7. v případě nefunkčnosti jízdenkového automatu ve vozidle nebo v případě, že tento jízdenkový automat nepřijímá vhazované mince (mince automatem propadají), zakoupit jízdenku u řidiče vozidla (řidič vozidla prodává jízdenky pouze při stání vozidla v zastávce); jízdenkový automat je umístěn v každém tramvajovém voze s výjimkou zadního vozu spřažených souprav dvou tramvajových vozů,
 8. zaplatit bezodkladně další jízdné přiložením čipové karty k odbavovacímu zařízení v případě, že v průběhu jízdy skončila časová nebo pásmová platnost předchozího jízdného nebo přepravného za spoluzavazadla nebo živé zvíře, nebo si zakoupit v jízdenkovém automatu ve vozidle nebo u řidiče vozidla další tištěnou jednotlivou jízdenku,
 9. mít u sebe platný jízdní doklad po celou dobu přepravy a v okamžiku vystoupení z vozidla, popřípadě doklad opravňující k bezplatné přepravě nebo k přepravě za zlevněné jízdné (není-li tento nárok prokazován čipovou kartou dopravce), přepravuje-li spoluzavazadlo nebo živé zvíře, musí mít platný jízdní doklad i pro ně, pokud se podle tarifu nepřepravují bezplatně,
 10. na výzvu pověřené osoby dopravce se prokázat platným jízdním dokladem,
 11. mít jízdní doklad uschován tak, aby na výzvu pověřené osoby dopravce byla umožněna okamžitá kontrola platnosti jízdního dokladu během přepravy nebo v okamžiku vystupování z vozidla,
 12. před nástupem v zastávce na znamení zaujmout v prostoru zastávky takové místo, aby mohl být řidičem vozidla včas spatřen a dát včas řidiči znamení o zastavení výrazným zvednutím ruky; před výstupem z vozidla v této zastávce včas řidiče vyrozumět použitím signalizačního zařízení ve vozidle (stiskem tlačítka s označením Znamení k řidiči nebo Stop),
 13. dbát pokynů a příkazů pověřené osoby dopravce, které směřují k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
 14. nastupovat a vystupovat z vozidel dopravce pouze v zastávkách a není-li vozidlo v pohybu (vystupovat z vozidla mezi zastávkami je dovoleno pouze na pokyn pověřené osoby dopravce),
 15. v blízkosti dveří vozidla dbát zvýšené opatrnosti z důvodu jejich pohybu, otevřít si dveře vozidla při nastupování nebo vystupování, pokud je vozidlo vybaveno systémem samoobslužného otevírání dveří (ve vozidle stisk tlačítka samoobslužného otevírání dveří umístěného na svislém madle nebo na dveřích vozidla, z vnějšku stiskem tlačítka umístěného po stranách dveří nebo na dveřích vozidla), v případě přepravy osoby těžce zrakově postižených otevírá dveře vozidla řidič,
 16. obsadit maximálně jedno místo k sezení,
 17. za jízdy se držet (toto ustanovení nezbavuje cestujícího povinnosti předložit během přepravy na výzvu pověřené osoby dopravce jízdní doklad),
 18. umožnit provést řádné a včasné odbavení i ostatním cestujícím (zejména uvolnit prostor ve vozidle, kde je umístěno odbavovací zařízení),
 19. nebránit při nástupu do vozidla vystupujícím cestujícím ve výstupu z vozidla (cestující vystupující z vozidla má přednost před nastupujícím cestujícím do vozidla),
 20. neprovozovat ve vozidlech dopravce bez písemného souhlasu dopravce podnikatelskou či jinou výdělečnou činnost,
 21. nerušit ostatní cestující a řidiče hlukem, zejména hlasitou reprodukovanou hudbou, zpěvem nebo používáním hlasité audiovizuální techniky, hraním na hudební nástroje apod.,
 22. neznečišťovat vozidlo, ostatní cestující a prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo jednáním,
 23. zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit bezpečnost a plynulost přepravy, pořádek ve vozidle nebo působit rušivě na pracovníky dopravce při výkonu jejich služby nebo způsobit škodu dopravci nebo ostatním cestujícím,
 24. uvolnit osobám s omezenou schopností pohybu a orientace jim vyhrazená místa k sezení a na vyzvání řidiče vozidla nebo pověřené osoby dopravce uvolnit i další místa k sezení, pokud tento pokyn směřuje k zajištění bezpečnosti jeho nebo bezpečnosti ostatních cestujících,
 25. zařízení ve vozidle používat jen k účelu, pro který je určeno,
 26. na konečné zastávce vystoupit z vozidla, vyjma výjimek uvedených v jízdním řádu nebo interním nařízení.
3) Cestujícímu není dovoleno zejména:
 1. mluvit za jízdy na řidiče vozidla nebo jinak odpoutávat jeho pozornost od řízení vozidla,
 2. otevírat dveře do kabiny řidiče a vstupovat do kabiny řidiče,
 3. vyrušovat nebo obtěžovat ostatní cestující,
 4. otevírat za jízdy dveře vozidla nebo zábranu proti vypadnutí,
 5. vyhazovat z vozidla předměty nebo je nechat vyčnívat z vozidla,
 6. za jízdy vystupovat z vozidla nebo nastupovat do vozidla nebo se z něj vyklánět,
 7. nastupovat do vozidla prohlášeného pověřenou osobou dopravce za obsazené,
 8. vystupovat z vozidla nebo do něho nastupovat poté, co byla dána zvuková nebo optická návěst k ukončení výstupu nebo nástupu,
 9. zdržovat se bezdůvodně v prostoru vyhrazeném pro osoby řídící nebo doprovázející vozidlo nebo v prostoru, který znemožňuje osobě řídící vozidlo bezpečný výhled z vozidla,
 10. bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
 11. pohybovat se ve vozidle s batohem nebo jiným zavazadlem na zádech (toto opatření se nevztahuje na děti do dosažení věku 10 let a pohyb osob s dětskými nosítky na zádech,
 12. vnášet do vozidla nebalené, či nevhodně zabalené potraviny a nápoje, které mohou poškodit nebo znečistit cestující nebo vozidlo; konzumovat potraviny a nápoje ve vozidlech MHD (pro vyloučení pochybností se stanoví, že konzumace potravin je zakázaná a nápoje mohou být konzumovány pouze z PET lahví nebo nádob, které jdou úplně uzavřít a nehrozí tak vylití nápoje),
 13. uvádět bezdůvodně v činnost návěstní zařízení ve vozidle (zneužívat je) nebo toto signalizační zařízení napodobovat,
 14. bránit použití provozních zařízení, výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla,
 15. znemožňovat ostatním cestujícím odbavení elektronickým odbavovacím zařízením ve vozidle nebo zakoupení jízdenky v jízdenkovém automatu ve vozidle (např. neodůvodněnou manipulací se zařízením apod.),
 16. kouřit ve vozidle nebo v prostorách určených pro cestující, v nichž není kouření povoleno, tabákové výrobky nebo elektronickou cigaretu (zákaz se vztahuje i na omamné a psychotropní látky),
 17. chovat se hlučně, reprodukovat hlučně hudbu nebo zpěv nebo používat hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžovat ostatní cestující jiným nevhodným chováním,
 18. odkládat zavazadla a živá zvířata na sedadlo,
 19. stát, klečet nebo ležet na sedadle,
 20. znečišťovat nebo poškozovat ostatní cestující, řidiče, vozidlo nebo zařízení vozidla, jakož i prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním,
 21. odemykat nebo zamykat klíčem nebo jiným předmětem dveře vozidla (nebo příslušenství vozidla), nebo k otevření a zavření dveří používat nouzový vzduchový ventil,
 22. poškozovat vozidlo, jakož i prostory a zařízení pro cestující,
 23. brát s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla,
 24. nastupovat do vozidla, vystupovat z vozidla a přepravovat se ve vozidle s nasazenými kolečkovými bruslemi,
 25. přepravovat ve vozidle dopravce brusle bez chráničů nebo krytů ostří,
 26. přepravovat se ve vozidle s bosýma nohama a v nedostatečném oděvu (např. pouze v plavkách, pouze ve spodním prádle, bez oblečení na horní části těla apod.).

Čl. 9
Používání bezpečnostních, dorozumívacích a ovládacích zařízení


1) Cestující smí bezpečnostní, dorozumívací a ovládací zařízení umístěná ve vozidle nebo na místech přístupných veřejnosti použít pouze v těchto případech:
 1. jde-li o bezprostřední ohrožení života nebo zdraví,
 2. před výstupem osoby s dětským kočárkem nebo osoby s omezenou schopností pohybu a orientace; dále při výstupu s jízdním kolem,
 3. je-li nutno nouzově zastavit vozidlo z jiných závažných důvodů, například narušení veřejného pořádku,
 4. v souladu s návodem dopravce na použití bezpečnostního, dorozumívacího a ovládacího zařízení uvedeným u zařízení.
2) Zneužití tohoto zařízení je považováno za nedodržení přepravního řádu a pověřená osoba dopravce je oprávněna cestujícímu uložit přirážku nebo jej vykázat z vozidla.

Čl. 10
Podmínky přepravy zavazadel a živých zvířat


Cestující si s sebou do vozidla může vzít jako zavazadlo ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo. Cestující může s sebou do vozidla vzít nejvýše tři zavazadla do celkové hmotnosti 50 kg.
1) Ruční zavazadlo:
Ruční zavazadlo je snadno přenosná věc, kterou má cestující při přepravě u sebe nebo ji lze případně umístit pod sedadlo nebo podle potřeby držet na klíně. Cestující smí vzít s sebou do vozidla nejvýše tři ruční zavazadla, jejichž rozměr nesmí překročit rozměry definující spoluzavazadlo. Zajišťování bezpečné manipulace s tímto zavazadlem a dohled na ně přísluší cestujícímu. Ruční zavazadla jsou přepravována bezplatně.
2) Spoluzavazadlo, které podléhá placení přepravného:
 1. předmět o rozměru větším než 70 cm x 40 cm x 30 cm, přesáhne-li byť i jeden z rozměrů,
 2. předmět ve tvaru desky o rozměru větším než 150 cm x 90 cm x 5 cm, přesáhne-li byť i jeden z rozměrů,
 3. předmět tyčového nebo válcového tvaru do délky 200 cm a průměru 20 cm, přesáhne-li byť i jeden z rozměrů,
 4. jiné předměty přesahující rozměry uvedené v písm. a) až c) tohoto bodu, a to zejména:
  • dětský kočárek bez dítěte,
  • jízdní kolo nebo koloběžka,
  • vozík pro invalidy bez přepravované osoby (držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P).
3) Spoluzavazadlo, které nepodléhá placení přepravného (přepravováno zdarma):
 1. dětský kočárek s dítětem,
 2. pojízdná nákupní taška o rozměrech max. 100 cm x 50 cm x 50 cm.
Spoluzavazadlo musí být ve vozidle uloženo tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ostatních cestujících, případně podle pokynů pověřené osoby dopravce. Dohled nad spoluzavazadly přísluší cestujícímu.
4) Další spoluzavazadla:
Jako spoluzavazadlo může cestující vzít s sebou do vozidla, pokud to obsazení vozidla dovoluje, jednu ocelovou bezpečně uzavřenou láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkové hmotnosti obsahu nejvýše 10 kg, bezpečně uzavřenou nádobu s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l, akumulátor naplněný elektrolytem a zajištěný proti zkratu a se zajištěnými odplynovacími otvory.
Za spoluzavazadla uvedená v tomto bodu se platí přepravné dle tarifu dopravce jako za spoluzavazadlo.
Cestující je povinen si vyžádat od řidiče vozidla souhlas s přepravou spoluzavazadel uvedených v tomto bodu.

Bez souhlasu řidiče vozidla není přeprava těchto spoluzavazadel povolena.
5) Zakazuje se přepravovat:
 1. věci, které svými vlastnostmi mohou způsobit poškození vozidla, jakož i újmu na životě či zdraví osob nebo na jejich majetku a věci neskladné, není-li v těchto smluvních přepravních podmínkách stanoveno jinak,
 2. věci, které nesmí být zavazadlem nebo obsahem zavazadla jsou zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá a žíravá nebo věc, která může způsobit nákazu nebo věc, kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel, nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg,
 3. věci a osoby, které svým zápachem, odpuzujícím vzhledem, popř. jiným vlastnostmi mohou být cestujícím na obtíž,
 4. střelné zbraně (toto ustanovení se nevztahuje na přepravu střelných zbraní osobami oprávněnými ze zákona – např. příslušníci Policie ČR, armády ČR, vojenské policie nebo městské policie),
 5. spoluzavazadla, u nichž je překročen jeden ze stanovených rozměrů:
  • předmět o rozměru 120 cm x 60 cm x 60 cm,
  • předmět tvaru válce o rozměru 300 cm (délka) x 30 cm (průměr),
  • předmět tvaru desky o rozměru 150 cm x 150 cm x 15 cm.
6) Podmínky přepravy živých zvířat:
Živá zvířata lze přepravovat jen pod dohledem cestujícího a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby živá zvířata nepoškodila nebo neznečistila cestujícího nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla cestujícím při přepravě na obtíž.
Cestující smí ve vozidlech dopravce přepravovat pouze drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Jejich přeprava se řídí stejnými podmínkami jako přeprava zavazadel.
Bez schrány je povoleno ve vozidle přepravovat pouze psa, který je držen na krátkém vodítku a musí mít po celou dobu přepravy nasazen bezpečný náhubek, který zabraňuje psovi v kousnutí (pro vyloučení pochybností se stanovuje, že ohlávka není dostačující náhradou náhubku). Pes bez schrány nesmí být přepravován na sedadle a nesmí být během přepravy puštěn z vodítka.
V jednom vozidle se přepravuje nejvýše jeden pes bez schrány. Toto omezení neplatí, jde-li o dva psy, které přepravuje jeden cestující.
Cestující se psem bez schrány smí nastupovat pouze se souhlasem řidiče vozidla. Řidič vozidla nebo jiná pověřená osoba dopravce může přepravu psa bez schrány odmítnout z důvodu obsazenosti vozidla a zajištění bezpečnosti cestujících.
Pes se nesmí umístit ve voze v blízkosti dětského kočárku nebo vozíku pro invalidy. Toto ustanovení neplatí, pokud cestující se psem zároveň doprovází kočárek nebo osobu na vozíku pro invalidy.
Přeprava psa bez schrány je stanovena tarifem (za psa bez schrány se platí přepravné jako za spoluzavazadlo).
Asistenční a vodící pes je pes se speciálním výcvikem, který umožňuje cestujícímu s těžkým zdravotním postižením vykonávat činnosti, které by bez něj nemohl vykonávat (toto ustanovení se vztahuje i na osoby autorizované k provádění výcviku těchto psů). Asistenční a vodící psi musejí být opatřeni předepsaným standardizovaným postrojem. Asistenčního a vodícího psa, jakož i psa služebního, nelze z přepravy vyloučit a ani jeho přepravu odmítnout. Omezení o počtu psů ve vozidle se v tomto případě neužije. Asistenční a vodící psi a služební psi jsou přepravováni zdarma.

Čl. 11
Přepravní kontrola


1) Kontrolu platnosti jízdních dokladů je oprávněn vykonávat řidič vozidla dopravce a/nebo jiná pověřená osoba dopravce, která se prokazuje průkazem dopravce (služební čipová karta s evidenčním číslem a fotografií).
2) Pověřená osoba dopravce je při přepravní kontrole oprávněna:
 1. provádět kontrolu jízdních dokladů a jejich platnost,
 2. provádět kontrolu dodržování přepravního řádu, smluvních přepravních podmínek a tarifu dopravce,
 3. vyloučit z přepravy cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému stanovenou těmito smluvními přepravními podmínkami,
 4. vyloučit z přepravy cestujícího, který závažně porušuje další ustanovení těchto smluvních přepravních podmínek (např. chová se vulgárně, obtěžuje ostatní cestující, ohrožuje bezpečnost provozu nebo je pod vlivem alkoholu, jiných omamných a návykových látek),
 5. rozhodnout o způsobu kontroly tarifní kázně, např. usměrněním výstupu z vozidla určenými dveřmi, z důvodu zachování plynulosti a bezpečnosti provozu,
 6. pro účely výkonu přepravní kontroly a za dodržení bezpečnostních předpisů, nastoupit do vozidla dopravce mimo zastávku,
 7. uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo od cestujícího, který odmítl zaplatit na místě kontroly, vyžadovat prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému (potřebné osobní údaje jsou jméno a příjemní, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, uvedené v platném osobním dokladu vydaném příslušným správním úřadem – občanský průkaz, cestovní pas),
 8. pořizovat zvukové záznamy své verbální komunikace s cestujícím pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů pověřené osoby dopravce při ověřování oprávněných podnětů a stížností ze strany cestující veřejnosti, pokud na jejich použití předem cestujícího upozorní.
3) Cestující je dále povinen:
 1. dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif dopravce,
 2. vystoupit z vozidla v případě, že byl řidičem vozidla nebo jinou pověřenou osobou dopravce vyloučen z přepravy,
 3. na výzvu pověřené osoby dopravce při započetí přepravy, kdykoliv během přepravy nebo v okamžiku vystupování z vozidla se prokázat platným jízdním dokladem a předložit jej tak, aby pověřená osoba mohla řádně a rychle ověřit jeho platnost (cestující je povinen umožnit pověřené osobě dopravce řádnou kontrolu jízdního dokladu z jeho lícové a rubové strany),
 4. na výzvu pověřené osoby dopravce při započetí přepravy, kdykoliv během přepravy nebo v okamžiku vystupování z vozidla se prokázat platným dokladem opravňujícím nárok na zlevněné jízdné dle platného tarifu dopravce a předložit jej tak, aby pověřená osoba mohla řádně a rychle ověřit jeho platnost (cestující je povinen umožnit pověřené osobě dopravce řádnou kontrolu dokladu z jeho lícové a rubové strany),
 5. neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby dopravce platným jízdním dokladem, je povinen zaplatit jízdné a přirážku k jízdnému nebo prokázat nade vši pochybnost svou totožnost (osobním dokladem) a sdělením osobních údajů, potřebných k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému (potřebnými osobními údaji se rozumí jméno a příjemní, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, případně adresa pro doručení), a to buď přímo pověřené osobě dopravce, nebo postupovat podle písmena g) níže,
 6. na výzvu pověřené osoby dopravce zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu, smluvních přepravních podmínek nebo pokynu a příkazu pověřené osoby dopravce, za znečištění vozidla, za rušení klidné přepravy cestujících nebo za jiné obtěžování cestujících,
 7. na výzvu pověřené osoby dopravce ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě, určeném pověřenou osobou, do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to odmítne-li nebo nebude-li schopen splnit povinnost uvedenou v písmenu e) tohoto bodu,
 8. setrvat na místě kontroly po celou dobu řešení jeho jízdy bez platného jízdního dokladu nebo jiného jeho porušení přepravního řádu a smluvních přepravních podmínek (v případě, že je místo kontroly ve vozidle, setrvat po dobu řešení ve vozidle),
 9. v případě přepravy s asistenčním a vodícím psem na výzvu pověřené osoby dopravce prokázat doklady osvědčující status speciálně vycvičeného psa.
5) Rozhodující čas pro kontrolu jízdních dokladů je čas dopravce zobrazený na informačním panelu ve vozidle dopravce nebo na palubním počítači řidiče vozidla (pokud panel nebo palubní počítač řidiče vozidla není nefunkční nebo nezobrazuje zjevně nesmyslný údaj).
6) Ohrozí-li cestující porušením svých povinností řidiče nebo jinou pověřenou osobu dopravce, jedná se o přestupek podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění.
7) Výše přirážky:
Cestující, který se na výzvu pověřené osoby dopravce neprokáže platným jízdním dokladem za svoji osobu, za přepravu spoluzavazadla nebo psa, je povinen zaplatit jízdné nebo přepravné a přirážku k jízdnému. Cestující, který poruší tyto smluvní přepravní podmínky jiným způsobem, je povinen zaplatit přirážku k jízdnému. Přirážka se stanovuje ve výši 1 500 Kč.

Přirážka se snižuje za těchto podmínek:
 1. při zaplacení přirážky v hotovosti na místě kontroly se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 600 Kč,
 2. při zaplacení přirážky do 5 kalendářních dnů (včetně 5. dne) od data jejího uložení v doplatkové pokladně dopravce, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 600 Kč,
 3. při zaplacení přirážky do 25 kalendářních dnů (včetně 25. dne) od data jejího uložení v doplatkové pokladně dopravce, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem se přirážka snižuje z 1 500 Kč na 1 000 Kč,
 4. pokud si cestující do 25 kalendářních dnů (včetně 25. dne) od data uložení přirážky zakoupí na svou čipovou kartu (osobní údaje na záznamu o provedené přepravní kontrole musí být shodné s údaji na čipové kartě) časové jízdné s platností 90 dnů a delší, přirážka se ruší (zrušení přirážky podle tohoto písmene se vztahuje pouze na poslední nezaplacenou přirážku uloženou danému cestujícímu),
 5. pokud je cestující držitelem dokladu opravňujícího dle tarifu dopravce k bezplatné přepravě nebo je držitelem nepřenosného časového jízdného, kterým se nemohl v době kontroly prokázat, a tuto skutečnost doloží jejich předložením v doplatkové pokladně dopravce do 25 kalendářních dnů od data uložení přirážky, snižuje se přirážka z 1 500 Kč na 50 Kč; z dodatečně předloženého časového jízdného musí být zřejmé, že bylo v době kontroly platné,
 6. cestujícímu, který nezaplatí přepravné za přepravu spoluzavazadla dle tarifu dopravce, nebo který vzal do vozidla předměty z přepravy vyloučené dle těchto smluvních přepravních podmínek, dále cestujícímu, který z nedbalosti znečistil vozidlo nebo porušil tyto smluvní přepravní podmínky jiným způsobem, se přirážka snižuje v souladu s písmenem a), b) či c) tohoto bodu.
8) V případě, že se cestující při kontrole prokáže padělaným nebo záměrně pozměněným jízdním dokladem, nemá právo na snížení přirážky.
9) Podmínky a lhůty pro snížení přirážky jsou neměnné. Pouze v případě, že cestující podá stížnost proti uložení přirážky, jsou lhůty od podání stížnosti do jejího vyřešení pozastavené.
10) Při úhradě přirážky bankovním převodem nebo poštovní poukázkou je pro výši přirážky rozhodující datum zaplacení přirážky uvedené na výpisu z účtu plátce nebo na poštovní poukázce.
11) Při zaplacení přirážky v hotovosti na místě kontroly je pověřená osoba povinna vydat cestujícímu doklad o jejím zaplacení. Proti zaplacené přirážce v hotovosti pověřené osobě dopravce na místě kontroly není odvolání.
12) Dodatečné předložení platné nepřenosné časové jízdenky nebo dokladu opravňující k bezplatné přepravě nelze uplatnit v případě, kdy jízdné a přirážka k jízdnému byly již uhrazeny.
13) Cestující, který se při kontrole neprokázal platným jízdním dokladem podle tarifu dopravce a neuhradil přirážku v hotovosti na místě kontroly, je podle § 18 a odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů a podle § 37, odst. 5 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout své osobní údaje.

Čl. 12
Práva z přepravní smlouvy


1) Jestliže nebyl cestující přepraven včas, nemá právo na náhradu škody.
2) V MHD se jízdné za jednotlivou jízdu nevrací.
3) Cestující, který byl vyloučen z přepravy pověřenou osobou dopravce, nemá právo na vrácení zaplaceného jízdného.
4) Dojde-li v souvislosti s provozem vozidla dopravce k poranění cestujícího, nebo k poškození či znečištění oděvu nebo přepravované věci, je cestující povinen tuto skutečnost bezodkladně po události (nejpozději do 3 minut) nahlásit řidiči vozidla. V případě poranění cestujícího řidič zajistí přivolání lékařské pomoci. Pokud cestující odmítne lékařské ošetření nebo nenahlásí událost, vystavuje se riziku, že příslušná pojišťovna odmítne pojistné plnění.

Čl. 13
Ostatní ustanovení


1) Obecná ustanovení a podmínky pro přepravu osob, zavazadel a věcí včetně uplatňování práva z přepravy a náhrady škody stanovuje vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu.

Čl. 14
Zpracování osobních údajů


1) Dopravce postupuje při zpracování osobních údajů cestujících plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů cestujících jsou dostupné na internetových stránkách dopravce www.dpmost.cz.

Čl. 15
Závěrečné ustanovení


1) Tyto Smluvní přepravní podmínky jsou platné pro přepravu cestujících a zavazadel u společnosti DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., s účinností od 1. července 2021.
2) Smluvní přepravní podmínky platné ze dne 21. října 2019 se ruší.
3) Výňatek ze smluvních přepravních podmínek je zveřejněn ve všech vozidlech MHD dopravce a na Předprodejních a informačních místech dopravce.
4) Úplné znění Smluvních přepravních podmínek dopravce a tarifu dopravce je k dispozici pro nahlédnutí cestujícím na všech Předprodejních a informačních místech dopravce a na internetových stránkách dopravce na adrese www.dpmost.cz.

Smluvní přepravní podmínky schválilo představenstvo společnosti
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s., usnesením
č. 56/6/2021 s účinností od 1. 7. 2021